Menu

Vedtægter

Vedtægter Torsdag pr. 27-11-2008.

Foreningens navn
§ 1 Foreningens navn er Tved Boldklub hjemmehørende i Tved (Svendborg Kommune).

Foreningens formål

§ 2 Foreningens formål er at samle medlemmer til udøvelse af fodboldspil og idræt, samt til aktivt at deltage i foreningens arbejde.

§ 3 Foreningen er medlem af Fyns Boldspil Union (FBU) og dermed undergivet dennes love og bestemmelser - samtidig er foreningen medlem af DGI og underlagt de relevante organisationer under DIF.

Medlemskab i Tved Boldklub

 1. §4  Enhver kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen kan dog nægte personer optagelse såfremt, der foreligger belastende oplysninger i rigspolitiets kriminalregister.

 2. §5  Optagelse af medlemmer i senior- og ungdomsafdelingen skal ske til kassereren i såvel senior- som ungdomsafdelingen på det til enhver tid lovlige og gældende certifikat.

 3. §6  Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes af bestyrelsen 1 gang årligt. Og betales 1⁄2-årligt forud.

 4. §7  Medlemmer, der ønsker at udtræde af klubben, skal meddele dette til kassereren i såvel senior- som ungdomsafdelingen inden udgangen af en betalingsperiode. Restance skal afvikles i henhold til FBUs love.

 5. §8  Restance, der overskrider en betalingsperiode, medfører udelukkelse af det pågældende medlem. Vedkommende kan ikke spille fodbold i Tved Boldklub eller nogen anden klub/forening i Danmark, før kontingent er betalt.

 6. §9  Et medlem, der er udelukket på grund af manglende kontingentindbetaling har ikke stemmeret på generalforsamlingen og har ikke adgang til klubbens arrangementer, turneringskampe eller stævner. Et udelukket medlems rettigheder kan ikke genoptages førend kontingentrestance er betalt.

 7. §10  I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at flertallet af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

 8. §11  Bestyrelsen er, når særlige forhold taler herfor, berettiget til at bevillige hel- eller delvis kontingentfrihed. Foreningens bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer af Tved Boldklub og fritaget for kontingent.

Generalforsamling

 1. §12  Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse skal ske med 10 dages skriftlig varsel til medlemmerne, ved annoncering på klubbens officielle web-site eller ved annoncering i dagspressen.

 2. §13  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.

 3. §14  En lovlig indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 4. §15  Stemmeret har alle foreningens medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben i mindst 3 mdr. før generalforsamlingens afholdes.

 1. §16  Et medlems stemme kan afgives ved en skriftlig fuldmagt som skal være bestyrelsen i hænde senest dagen inden generalforsamlingens afholdelse.

 2. §17  Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens + samtlige udvalgs beretninger for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, af de respektive kasserere til godkendelse. 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  5. Valg af formand (kun ulige år)
  6. Valg af næstformand (kun lige år)
  7. Valg af seniorudvalgsformand (kun ulige år)
  8. Valg af ungdomsudvalgsformand (kun lige år)
  9. Valg af kasserer (kun ulige år)
  10. Valg af bestyrelsesmedlem (kun lige år)
  11. Valg af sekretær (kun ulige år)
  12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. For 1 år.
  13. Valg til eksterne udvalg:

  A. Tvedhallen.
  B. Forsamlingshuset. (2 representanter) C. Tve’bakkerne.

  14. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 15. Eventuelt.

 3. §18  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

 4. §19  Dirigenten bestemmer om afstemningsmåden skal være skriftlig eller ved håndsoprækning. (Såfremt 1 medlem fordrer skriftlig afstemning, skal dette efterkommes).

 5. §20  Alle generalforsamlingens beslutninger føres til protokols. Beslutningerne offentliggøres på foreningens officielle web-site umiddelbart efter afviklingen.

 6. §21  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

 7. §22  I tilfælde af beslutning om en ekstraordinær generalforsamling afholdes denne senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

 8. §23  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 10% af foreningens medlemmer er til stede og når der er flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen

 1. §24  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 2. §25  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er fremmødt, hvoriblandt formand eller næstformand skal være til stede.

 3. §26  Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen bliver formandens stemme afgørende.

 4. §27  Bestyrelsen skal føre både åbent og lukket beslutningsreferat over samtlige møder og offentliggøre det åbne beslutningsreferat på klubbens officielle web-site.

 5. §28  Bliver en bestyrelsespost ledig i valgperioden indtræder en af suppleanterne på denne post. Udtræder formand eller næstformand indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 6. §29  Bestyrelsen afholder møde så ofte det findes nødvendigt, dog mindst en gang om måneden.

          § 30 Bestyrelsen kan nedsætte de ad-hoc udvalg de finder nødvendige.

Seniorudvalg

 1. §31  Seniorudvalgsformanden vælges for periode af to år (kun i ulige år)

 2. §32  Seniorudvalgsformanden nedsætter et seniorudvalg bestående af 4-6 personer.

 3. §33  Seniorudvalget skal føre både åbent og lukket beslutningsreferat over samtlige møder og offentliggøre det åbne beslutningsreferat på klubbens officielle web-site.

 4. §34  Seniorudvalget afholder møde så ofte det findes nødvendigt.

Ungdomsudvalg

 1. §35  Ungdomsudvalgsformanden vælges for periode af to år (kun i lige år)

 2. §36  Ungdomsudvalgsformanden nedsætter et ungdomsudvalg bestående af 4-6 personer.

 3. §37  Ungdomsudvalget skal føre både åbent og lukket beslutningsreferat over samtlige møder og offentliggøre det åbne beslutningsreferat på klubbens officielle web-site.

 4. §38  Ungdomsudvalget afholder møde så ofte det findes nødvendigt.

Regnskab og revision

 1. §39  Foreningens regnskabsår går fra november til november.

 2. §40  Driftsregnskab, budget, status mm forelægges generalforsamlingen med påtegning af to revisorer. Revisorerne skal inden generalforsamlingen revidere de samlede regnskaber.

T egningshæftelse

 1. §41  Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kassereren.

 2. §42  Optagelse af evt. lån kan kun foretages af foreningens bestyrelse, og foreningen forpligter sig til at hæfte med sin formue.

 3. §43  I alle tilfælde hæfter klubben kun for sine forpligtelser med sin formue, og der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Foreningens opløsning

 1. §44  Foreningens opløsning kan kun ske ved ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 delen af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt forslaget falder, kan der igen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som skal være beslutningsdygtig, efter ovenstående regler.

 2. §45  Såfremt forslaget falder som følge af for få fremmødte stemmeberettigede medlemmer i indvarsles der en ny generalforsamling med 10 dages varsel, hvor der uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan tages beslutning om foreningens opløsning med ovennævnte marjoitet.page3image21520 page3image21680

§ 45 I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. formue overgå samt anvendes til idrætslige formål i Tved (Svendborg Kommune).

Vedtaget
Love (vedtægter) revideret og godkendt på generalforsamlingen Torsdag d. 27-11-2008.
Formand, næstformand, ungdomsudvalgsformand, seniorudvalgsformand, kantineudvalgsformand, kasserer, sekretær.

 

Formand Torben Pedersen

Seniorformand Peter Slifsgaard

Kasserer
Thomas Pedersen

Bestyrelses medlem Carsten Thrane

Næstformand Søren Slifsgaad

Ungdomsformand Michael Bisbo

Sekretær
Jan Sørensen